Upravit stránku

Projektové práce

Prací na projektové dokumentaci začíná každý projekt. PONDIOS nabízí zpracování projektových dokumentací.

PONDIOS nabízí zpracování projektových dokumentací na rodinné a bytové domy, případně i na menší občanskou vybavenost (např. obchody, restaurace, hotely apod.). Jsme schopni navrhnout a vyprojektovat různé stavební systémy a jiná nestandardní řešení; stejně jako dílčí části projektové dokumentace (např. statika, vytápění, elektroinstalace, průkaz energetické náročnosti budovy apod.).

Obsah a náležitosti projektové dokumentace jsou stanoveny vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Mohou ji zpracovávat pouze autorizované osoby (autorizovaní inženýři, technici a architekti) v daných oborech podle autorizačního zákona. Naše společnost má všechna potřebná oprávnění k projektové činnosti, jako i osoby, které jsou odborně způsobilé a mají uvedená oprávnění.

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Dokumentace k územnímu řízení se nejčastěji provádí u objektů malé občanské vybavenosti a větších staveb. Pro rodinné domy se zpracovává pouze ve výjimečných případech (např. při velké zastavěné ploše domu apod.).

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozšířené formě „potvrzuje“, že navržený objekt ve fázi studie či architektonické koncepce lze postavit a splňuje veškeré legislativní požadavky. Tato dokumentace pro realizaci menších staveb většinou postačuje, ale i tak se doporučuje zpracování tzv. prováděcí dokumentace, která je daleko obsáhlejší a přesnější. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat stavební řešení (s navrženým nosným systémem a zjednodušenou formou statického posouzení) a jednotlivé části stavby týkající se techniky prostředí (vytápění, zdravotechnika, elektroinstalace, případně i vzduchotechniku a chlazení). Musí také obsahovat Průkaz energetické náročnosti budovy a Požárně bezpečnostní řešení stavby.

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení je nutné zpracovat i různé průzkumy, nejčastěji se jedná o radonový a inženýrsko-geologický průzkum pozemku. V případě navržení nové studny či čistírny odpadních vod, je dále nutné zpracovat hydrogeologické posudky a specializované projekty, které jsme rovněž schopni zajistit.

Dokumentace provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby se nejčastěji zpracovává ze dvou důvodů. Prvním případem je, pokud se během realizace stavby výrazněji odchýlí skutečná stavba od schválené projektové dokumentace. Druhým případem je situace, kdy se klient rozhodne nechat si zpracovat dokumentaci skutečného provedení, nebo její zpracování nařídí stavební úřad. Podle platné legislativy je totiž vlastník každé nemovitosti povinen mít kompletní dokumentaci skutečného stavu k dispozici a uchovávat ji po celou dobu existence stavby.

Výrobní dokumentace pro dřevostavby

Výrobní dokumentace pro dřevostavby je specifická dokumentace, kterou PONDIOS zpracovává z důvodu realizace dřevostaveb panelovou technologií i staveništní montáží. Jedná se o dokumentaci, která vychází z podrobného statického posouzení, obsahuje jednotlivé stěnové a stropní panely rozkreslené na dřevěné prvky (včetně osazení výplní otvorů a všech instalací). Dále tato dokumentace řeší podrobně i konstrukci krovu a jednotlivé detaily.

Projektová dokumentace stavby

Pokud vypracování prováděcí (realizační) dokumentace nenařídí stavební úřad, není povinná. Její zpracování se ale často doporučuje. Prováděcí dokumentace podrobněji rozpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení a řeší i případné nepřesnosti. Její zpracování je vhodné i z důvodu výběru zhotovitele a jeho kontroly, protože obsahuje přesně navržené materiály, výkaz výměr a souhrn potřebného materiálu a prací.

Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací je nutná nejčastěji k řízení o odstranění stavby nebo části stavby. Často se též zhotovuje před zpracováním samotné dokumentace pro stavební povolení pro nový objekt na daném pozemku, nebo bývá součástí této dokumentace. Dokumentace bouracích prací má svá specifika, kdy se musí řešit mj. bezpečnost práce, ekologická likvidace odpadu při bouracích pracích apod.

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.